කලාව | සත්මඬල

කලාව

අතුපතර සැඟවුණු කුඩා කහ කුරුල්ලකුට සැරින් සැරේ පහර දෙන කාක්කෝ කිහිප දෙනෙකි. උහු වේගයෙන් පියාඹා විත් අර තියුණු වර්ණයෙන් යුත් කුඩා පක්ෂියාට පහර දෙමින් නැවත ඈතට පියඹති. කුඩා කහ කුරුල්ලා ද වේගය අතින් කාක්කන්ට දෙවැනි වූයේ නැත. එහෙත් කළු සහ කහ වර්ණයෙන් දීප්තිමත් වූ ඒ පක්ෂියා වඩාත් ඇලු‍ම් කළේ නිසන්සලේ ඈත බලාගෙන සිටීමට යැ යි මට සිතේ. ඌ තව තවත් ගස්කොළ අතර සැඟවෙමින් තමාගේ සාමකාමී...
2020-01-01 00:00:00
Subscribe to කලාව