කලාව | සත්මඬල

කලාව

ජීවත්වීම සඳහා නියුතු අරගලයේදී නොනැසී ඉතිරි වන්නේ පරිසරයට ගැළපෙන සේ එනම් අරගලයට ඔරොත්තු දෙන සේ පෝෂණය සපයා ගැනීමට මෙන්ම තරගයෙන් ජයගැනීමට සමත්වන පරිදි හැඩගැසුණු ‘වඩාත් උචිත වූවන්’ යකිසිවක් ඉබේ සිදුවන්නේ නැත. හැම සිදු වීමකට ම තුඩුදෙන හේතු කර්තෘකයන් ඇතැයි විද්‍යාත්මක නිගමනයකි. සත්වයා පහළ වන්නේ තම විකාශය මඟිනි. සත්වයන්ගේ ක්‍රම විකාශයට හේතු වන්නාවූ ඒ හේතුකර්තෘකයන් පිළිබඳ ව...
2018-04-01 00:00:00
Subscribe to කලාව