කලාව | සත්මඬල

කලාව

බොහෝ කලකට පෙර හමු වූ මිතුරියක් මා දැක බොහෝ සේ තුටුව මා වැලඳගත්තී ය. තව නොබෝ වේලාවකින් මා මිතුරියන් ද මිතුරියන්ගේ මිතුරියන් ද මිතුරන් ද බොහෝ දෙනෙක් මේ සාදයට පැමිණීමට නියමිත ය. නෙක ආලෝකකිරණ විහිදුවමින් දැල්වෙමින් නිවෙමින් දිලෙන විදුලි බුබුළු මුළු ශාලාව ම වෙනත් ලොවක අසිරිය හා සම කරන්නට සමත් වී තිබේ. තැනින් තැන සිනා බෝ වෙමින් අල්ලාප සල්ලාපයේ යෙදෙන විවිධ වර්ණයෙන් සජ්ජිත ඇඳුම්...
2019-11-01 00:00:00
Subscribe to කලාව