කලාව | සත්මඬල

කලාව

වේළී ඉරිතළා ගිය පොළොව දිය බිඳක් යදිමින් සුසුම්ලමින් සිටි මොහොතක් උදා වී තිබිණි. බැලු‍ බැලු‍ අත කුපිත හිරු එළිය විනා තෙත් බවෙක ලකුණක් හෝ නොවීය. හිරු සඳවතට ඉඩ දී ගොම්මනේ නික්ම යද්දී පවා සිය සැඩ බවේ ලකුණු ඉතිරි කොට ගියේ හිත් පිත් නැතිව ය. ඉදින් ගොම්මන පවා සඳ එළිය පෙනි පෙනී පීඩාකාරී රශ්මියෙන් මහ පොළොව පෙළමින් සිටියේය. නරක සියලු‍ සෑම තැන වේගයෙන් පැතිරෙන්නා හා සේම නික්ම ගිය ද...
2020-02-01 00:00:00
Subscribe to කලාව