කලාව | සත්මඬල

කලාව

අප බොහෝ දෙනෙක් සමාජයේ තත්ත්වයක් ලබා ගැනීමේ තෘප්තිය කෙරෙහි ලොල් වන්නේ, මේ සමාජය ඇතුළත ‘නිකමකු’ වීමට අප සිතෙහි බියක් ඇති නිසා ය. සමාජය ගොඩනැඟී ඇත්තේ සම්මානනීය තත්ත්වයක් ඇති පුරවැසියාට බොහෝ ගරු සැලකිලි ලැබෙන හා එවැන්නක් නැති තැනැත්තා නොතකා හරින ක්‍රමයකට ය. අපට ඇති තත්ත්වය ලෝකයා විසින් පිළිගත යුතුය කියන සිතිවිල්ලේ සිටින බොහෝ දෙනා හැමවිට ම බලාපොරොත්තු වන්නේ වේදිකාවේ අසුනක් ම...
2018-07-01 00:00:00
Subscribe to කලාව