කලාව | සත්මඬල

කලාව

මම ඔබට යෝජනාවක් කරන්නට සිතුවෙමි. ඔබ, මම, අපි නිරන්තරයෙන් ම අනුන් කියවාගන්නට උත්සාහ කරන්නෙමු. මේ අය සිතන පතන ආකාරය, ඒ අය සිතන දෙයින් අපට කුමක් වේද; ඔබ ගැන ඔවුන් කෙසේ සිතයි ද; මේ සියලු කාරණා ගැන අපි නිරන්තරයෙන් සිතන්නෙමු. මේ සියලු සිතීම් අතර වඩාත් වැදගත් වන්නේ තමා තමා ගැනම ඉගෙනීම යැයි මා යෝජනා කළ හොත්; කුමක්ද ඒ ගැන ඔබේ අදහස? මා මේ ඔබට ආරාධනා කරන්නේ තමා ම නිරීක්ෂණය කරමින්,...
2019-01-01 00:00:00
Subscribe to කලාව