එස්.කේ. ජයවර්ධන | සත්මඬල

එස්.කේ. ජයවර්ධන

සෙංකඩගල ලංකාවේ අගනුවර කරගෙන පළමුවෙන් ම රජ වන්නේ පළමු විමලධර්මසූරියයි (ක්‍රි. ව . 1592 – 1604). 1409 සිට 1592 දක්වා සෙංකඩල සිටියේ සාමන්ත පාලකයන් ය. උඩරට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි කුසුමාසන දේවි (දෝන කතිරිනා) පරංගීන් හා යුද කොට අල්ලාගෙන, රාජ්‍ය උරුමය 1594දී තහවුරු කර ගැනීමට පෙර රජකම සඳහා එදා අවශ්‍ය ම වූ දළදා හිමිගේ අයිතිය 1592දී හිමි කර ගත්තේ ය. ඒ සීතාවක දෙල්ගමුව විහාරයේ වැඩ සිටි...
2019-10-01 00:00:00
Subscribe to එස්.කේ. ජයවර්ධන