එස්. නන්දලාල් | සත්මඬල

එස්. නන්දලාල්

 පීටර් හාන්ඩ්කේට 2019 වසරේ සාහිත්‍යය පිළිබඳ නෝබල් ත්‍යාගය පිරිනැමෙන බවට හේතුපාඨවල සඳහන් වන්නේ ‘මානව අත්දැකීම්වල පරිරේඛාව සහ සුවිශේෂ බව, භාෂා දක්ෂතාවෙන් ගවේෂණය කර ඇති බලගතු කෘති වෙනුවෙන්’ යනුවෙනි.සාහිත්‍ය කලා ආදි නිර්මාණකරුවන් මානවහිතවාදීන් ලෙස සාමාන්‍ය පිළිගැනීමක් තිබේ. අප දන්නා කියන අසා ඇති සාහිත්‍යකරුවන් අතර මානව දයාවෙන් තොර අයකු ගැන සිහිපත් කළ නොහැකි ය. එහෙත් 2019...
2020-07-01 00:00:00
Subscribe to එස්. නන්දලාල්