ඒ. ඩී. රන්ජිත් කුමාර | සත්මඬල

ඒ. ඩී. රන්ජිත් කුමාර

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මට්ටමින් සාහිත්‍ය මහෝත්සවයක් පවත්වා වසර හැට දෙකක් ගෙවී ඇත. එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ශාස්ත්‍රීය සම්මේලනයක් පවත්වා ඇත්තේ 1920 ‍ඔක්තෝබර් 20 වැනිදා කොළඹ ආනන්ද මහා විද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රාචාර්ය ගුණපාල මලලසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. එය සංවිධානය කර ඇත්තේ කොළඹ සිංහල තරුණ සමිතියයි.සැප්තැම්බරය සාහිත්‍යයට කැප වූ මාසයයි. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව සාහිත්‍ය උත්සවයක් මුල්...
2019-09-01 00:00:00
Subscribe to ඒ. ඩී. රන්ජිත් කුමාර