ප්‍රේමරත්න සමරනායක | සත්මඬල

ප්‍රේමරත්න සමරනායක

සංගායනා යනු, කට පාඩමින් කීම, සාමූහිකව පඨනය කරමින් දොස් නිදොස් විමසුම යන අරුත් සපයන වදනකි. සංගායනා ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබෙන්නේ කිසියම් ව්‍යාකුල බවකි. එහෙයින් සංගායනා අරමුණු සහ කාර්යභාරය සැලකිල්ලට ගනිමින් ධර්ම සංගායනා විමසුමට ලක් කිරීම වඩා යෝග්‍ය බව හැඟේ.ධර්මය සහ ධර්මාර්ථ විවරණය කිරීම, භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් ධර්මය ශ්‍රාවක භාෂණ වශයෙන් දේශනා කිරීමේ කැමැත්ත, වනපොත්කරණය මඟින්...
2020-03-01 00:00:00
Subscribe to ප්‍රේමරත්න සමරනායක