මෙත්තානන්ද ද සිල්වා | සත්මඬල

මෙත්තානන්ද ද සිල්වා

මිනිසාගේ තත්වාසයට අනුව පෘථිවිය හැරුණු කොට අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අයත් අනෙකුත් ග්‍රහ ලෝකවල ජලය ඇති බවක් පෙන්නුම් නොකරයි. එසේ නම් පෘථිවියට පමණක් ජලය ලැබුණේ කෙසේ ද? ඇතැම් විද්‍යාඥයන්ගේ මතය නම් මෙයට වසර බිලියන 4-5කට පෙර පෘථිවිය නිර්මාණය වීමත් සමඟ විශ්වයේ පිහිටි දැවැන්ත හිමකඳු කීපයක් ඒ මත කඩා වැටීමෙන් ඵලය පෘථිවියට ලැබෙන්න ඇත යන්න ය. එහෙත් තවත් විද්‍යාඥයන්ගේ මතය වන්නේ පාථිවිය බිහි...
2020-03-01 00:00:00
Subscribe to මෙත්තානන්ද ද සිල්වා