සුනන්ද එරංග පෙරේරා | සත්මඬල

සුනන්ද එරංග පෙරේරා

එක් ග්‍රීක කතාවක සඳහන් වන්නේ ප්‍රොමිතියස් දෙවියන් මැටිවලින් මානව රූප තනා එයට සියුස් දෙවියන් ලවා පණ දීමෙන් මිනිසා බිහි වූ බවකි. ඩිකේලියන් සහ හේරා එකතු කළ සර්ප දළවලට පණ දීමෙන් මිනිසා බිහි වූ බව වෙනත් කතාවකින් කියවේ. ඒ මැවීම සිදු කරන්නේ සියුස් දෙවියන් ම ය.මහ පොළොවේ මිනිස් සංහතිය බිහි වූ ආකාරය පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ විද්‍යාඥයන් විද්‍යාත්මක ගවේෂණවලිනි. විෂය සාධක...
2019-09-01 00:00:00
Subscribe to සුනන්ද එරංග පෙරේරා