සුමුදු චතුරාණි | සත්මඬල

සුමුදු චතුරාණි

පන්සල් භූමිය පුරා විසිරී ඇත්තේ නොයෙක් වර්ගයේ සුවඳ ධූමයන් ය. ඒවායෙහි සුගන්ධය එකින් එක වෙන් කර ගත නොහැකි තරමට එකිනෙක හා කැලතී ඇත්තේ ය. සිය ගණන් ජනයා බෝධිය අවට මෙන් ම පහන්, හඳුන්කූරු දල්වන්නට වෙන ම සකසන ලද වැලි බඳුන්වලද නොයෙක වර්ගයේ, නොයෙක ප්‍රමාණයේ හඳුන්කූරු දල්වා තිබේ. සමාජ සම්මතයට අනුව පිළිකුල් යැයි සම්මත ගොම වියළා සුවඳ කවා මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ උසස් හා පූජනීය ම ස්ථානය යැයි...
2020-04-01 00:00:00
Subscribe to සුමුදු චතුරාණි