සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

මහා සිනමා කර්මාන්ත මෙන්ම චූල සිනමා කර්මාන්ත පවතින ආසියාතික රටවල සිනමාව ස්වතන්ත්‍ර හා අදීන සිනමා සංස්කෘතියක් ලෙස සලකන්නට පටන් ගත්තේත්, ඒ පිළිබඳ විදග්ධ කතිකාවක් ආරම්භ වූයේත් 1980 දශකයේදී ය.ඉන්දියාව හා ජපානය දැවැන්ත සිනමා කර්මාන්ත පවතින, එසේ ම මහා සිනමාකරුවන් බිහි කළ ස්වතන්ත්‍ර රටවල් වශයෙන් සැලැකුණ ද සිනමාව නමැති මහා සංස්කෘතියේ උප සංස්කෘතියක් ලෙස ආසියාතික සිනමාව හඳුන්වන්නට...
2018-07-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව