සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

ප්‍රවීණ ලේඛක අජිත් තිලකසේනගෙන් පටන් ගනිමු‘කලාවෙන් තොරව සමාජයකට පැවැතිය හැකි ද? පැවැතිය හැකි බව සංවේගයෙන් නමුත් අපි පිළිගත යුතුයි. එහෙත් තම පැවැත්ම හිත් පිත් නැතියවුන්ගේ, රොබෝ මිනිසුන්ගේ පැවැත්මක් පමණක් වනු මිස ශිෂ්ටාචාරයක පැවැත්මක් විය නොහැකියි. කලාව එදිනෙදා කටයුතුවලිනුත් අපට යම් පමණකට හරවා හැරියත් කලාව අපේ පැවැත්ම පිළිබඳ කාරණය අපේ සිත්හි සවිඥානකව රඳවා තබනවා. කලාවේ...
2020-02-03 00:00:00
Subscribe to සිනමාව