සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

ප්‍රවීණ සිනමාකරු ආචාර්ය ඩී. බී. නිහාල්සිංහ ලාංකේය සිනමා ක්ෂේත්‍රය විෂයයෙහි ලද ප්‍රශස්තම ඇගයීමක් වන්නේ ඒ සිනමාකරුවන් අතරට එක් වීම පිණිස අවකාශ සලසා ගැනීම ය.ඒ වන විට ඔහු විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලදුව ප්‍රදර්ශන කාර්යයට එක් කර තිබුණේ සිනමාපට ත්‍රිත්වයකි. ‘වැලි කතර’, ‘රිදී නිම්නය’ හා ‘මල්දෙණියේ සිමියොන්’ ඒ සිනමාපට ය.ලාංකේය කතානාද සිනමාව හතළිස් වැනි වියට එළැඹෙන්නේ වර්ෂ 1987 දී...
2019-03-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව