සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

අද ඒ නැ‍ඟෙනහිර පළාතේ වෙරළ බඩ ප්‍රදේශය ඒ යුගයේ හඳුන්වා තිබුණේ පජිනිකර යනුවෙනි. නැඟෙනහිර පළාත බැලූ විට ලංකාවේ දීර්ඝම මුහුදු වෙරළක් අයිති ප්‍රදේශයකි.ශ්‍රී සුමංගල මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ සිහිපත් කරන මේ අනුස්මරණ උත්සවයේ ශාස්ත්‍රීය දේශනය පැවැත්වීමට මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳ විද්‍යෝදය පිරිවෙනේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයට මම පළමුව මගේ කෘතඥතාව පිරිනමනවා. මට ලැබී තිබෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ නටබුන්...
2019-03-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය