සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

අහසින් වැටුණු වැසි බිඳක් පවා මනුෂ්‍ය ප්‍රයෝජනයට භාජන නොවී මුහුදට ගලා නොයා යුතුය” යන ඒ සුප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශය එතුමන් විසින් කරන ලදැයි දැක්වෙන්නේ ස්ව රාජ්‍ය සංවර්ධනය පිළිබඳ මේ මූලික අවස්ථාවේ යමහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමන් විසින් අරඹන ලද බොහෝ වූ ද විවිධ වූ ද ප්‍රතිසංස්කරණ සංවර්ධනය සහ නව නිර්මාණ කාර්යයන්ගේ විධානය සහ කරවීම එකකට එකක් වෙනස්, එහෙත් ළඟ ළඟ ම ඇති කාලපරිච්ඡේද දෙකකට අයිති...
2018-11-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය