සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

ක්‍රි. ව. 1284දී ලංකාවට පැමිණි ගවේෂකයකු වූ මාර්කෝපෝලේ සහල්, කිරි හා මාංස වර්ග ලක්වැසියන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය වී යැයි සඳහන් කර ඇත. මෑතක් වන තෙක් ම අපේ පැරැණියන් දිනපතා ම පාහේ මුදවාපු කිරි ප්‍රධාන ආහාරය සඳහා මුසු කරගත්හ.පොදුවේ ගත් කල ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය ‘බත්’ යැයි ප්‍රචලිතව තිබුණ ද පැරැණි හෙළදිව වැසියන්ගේ ආහාර වේල බතට ම සීමා නො වී ය. එමෙන්ම බතට වඩා වෙනත් ධාන්‍ය...
2019-11-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය