සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

කාලය පුදුමාකාර ය. එය ඇස, කන, දිව, නැහැය වැනි ඉඳුරන්ට ගොදුරු වන්නක් නොවේ. එසේ වුවද කාලය එළඹෙන සැටිත් ගෙවෙන සැටිත් අපට දැනේ. අපේ එදිනෙදා ප්‍රයෝජනය තකා කාලය වෙන් කර ගැනීමට ද අපට පුළුවන. තප්පර, විනාඩි, පෑ, දින, සති, මාස, අවුරුදු ආදි වශයෙන් කාලය බෙදා වෙන් කොට ගැනිම අනාදිමත් කාලයක සිට සිදු වෙමින් පවතින්නකි.කාලය බෙදා වෙන් කිරීම පිළිබඳ එක් සම්මතයක් නම් එක් කාල පරිච්ඡෙදයක් අවසන්...
2018-04-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය