සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

වැව පදනම් වූ පුරාණ වැව් ගම්මානවල සිදු කරන පාරම්පරික හා සාම්ප්‍රදායික චාරිත්‍ර අතර තවත් චාරිත්‍රයක් වන්නේ ගම් රාජකාරියයි. පුරාණ වැව් ගම්මානවල ගැමියන්ගේ පාරම්පරික ජීවනෝපාය වන කෘෂිකර්මය මෙන් ම වැව හා ප්‍රාදේශීය දෙවියන් සම්බන්ධ කරගනිමින් මේ ගම් රාජකාරිය චාරිත්‍රය සිදු කරනු ලබයි.ගම් රාජකාරියේදී සිදු වන්නේ ඉදිරි කන්නය සඳහා වැවට නිසි පරිදි වැස්ස ලැබී වැව පිරී ඉතිරී ඉන් ගොවිතැන්...
2020-02-03 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය