සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

1988 දී එච්. ආර්. ජෝතිපාලගේ මරණයත් සමඟ දැවැන්ත මාධ්‍ය කතිකාවක උපත සිදු විය. ඒ ‘ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය’ පිළිබඳ කතිකාව යි. එහි ආරම්භකයා වූයේ ආචාර්ය සරත් අමුණුගම යි. එදා ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය යෝජනා කළ ඊට පක්ෂව කතා කළ ඔහු ඊට අවුරුදු 20කට පසු ජනප්‍රිය සංස්කෘතියට එරෙහි ව විදග්ධ සංස්කෘතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නට තීරණයකර ඇත. ඊට පසුව ඒ නව යෝජනාව ඵලදායී අයුරින් සමාජගත කිරීමට අවශ්‍ය අවකාශය...
2018-07-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය