ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ මුල් අවධියේ සිටම කොළඹ නගරයට, පළමුවෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ද පසුව ජාතික භාෂාවලින් ද පළ කෙරුණු පුවත්පත්වලින් අඩුවක් නො වී ය. නගරයේ ප්‍රසිද්ධ කෙරුණු පළමු වැනි සඟරාව, “ලංකාණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රය” වන අතර මෙය රාජ්‍ය ප්‍රකාශනයක් වුවද, ප්‍රවෘත්ති සහ දේශීය නිවේදන ද එහි පළ කරනු ලැබී ය.දිවයිනේ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කිරීම, යටත්විජිත කාර්යාලයේ අභිලාෂය වූයෙන්, කොලනියේ...
2019-11-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය