ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

කිසියම් තොරතුරක් පිළිබඳ දැනගැනීම පෞද්ගලිකව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඕනෑම රටක සෑම පුරවැසියකුම සතු අයිතිවාසිකමකි. එය පෞද්ගලික කාරණයක් වන අතර ඕනෑම පුද්ගලයකුට ස්වකැමැත්ත මත තොරතුරක් පිළිබඳ දැනගැනීමට ඇති අවස්ථාව ප්‍රතික‍්ෂේප කිරීමේ ස්වාධීන අයිතියක් ඇත. හුදෙක් තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය ගැන ම කතා කරන වර්තමාන ලෝකයේ තොරතුරු නොදැන කිරීමේ අයිතිය පිළිබඳ කතාබහ අතිශයින් විරල ය. එහෙත් ඇතැම්...
2020-04-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය