ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

“කියැවීම මිනිසකු සම්පූර්ණ කරවයි”මේ මහඟු කියමන සිත්හි තබාගෙන මෙය හොඳින් කියවන්න.රටේ බොහෝ තැන්වල පවත්වාගෙන යනු ලබන පුස්තකාල අපට දැකිය හැකිය. ගමේ නගරයේ පාසල්වල විශ්වවිද්‍යාලවල ආදි පුස්තකාල පවත්වාගෙන යයි. මේ සෑමතැනක ම තිබෙන්නේ ‍ලෝකයේ වැදගත් ම දෙයක් සේ සලකනු ලබන පොත් ය. කියැවීමට හුරුවූ තැනැත්තා, ‍පොත් තිබෙන විවිධ ස්ථාන සොයා යන්නේ ය. කියැවීමට නුහුරුව තැනැත්තා හට ඒ අය ගැන ඇති...
2018-09-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය