ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

වැලමදුලක සැඟවූ ඖෂධයක් රෝගී දරුවකුට ගිලින්න සැලැස්වීම මෙන් ද උගුරට හොරා බේත් කෑමක් ලෙසින් ද සමාජයට සාධනීය මැදිහත් වීමක් කරන්නට වෙළෙඳ දැන්වීමකට ඇත්තේ ප්‍රබල හැකියාවකි.රූපවාහිනී තිරයක් ඉදිරියේ රැඳී සිටින අපට වැඩිවශයෙන් නරඹන්න සිදු වන්නේ වෙළෙඳ දැන්වීම් ය. වෙළෙඳ දැන්වීම් යනු අප ඉල්ලා සිටින්නක් නොවේ. වෙළෙඳ දැන්වීම් නිර්මාණය හා ප්‍රදර්ශනය වෙළෙඳ සමාගම් හා ප්‍රචාරණ ආයතන සතු...
2020-01-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය