ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

අධ්‍යාපනය ලබන්නා ඇතුළත යාවජීව සන්තුෂ්ටියක් ජනිත කරවනු ලබන අතර, ලබාගන්නා ප්‍රඥාව හේතුවෙන් ජීවිතයේ සෑම දෙයක් ම අතර එකිනෙකට බැ‍ඳෙන සබැඳියාවක් පවතින බව අප විසින් තේරුම්ගත යුතුව ඇත.“ළමයා නෙළුම් මලක් හා සමාන ය. සෑම නෙළුම් පෙත්තක්ම ස්වාභාවිකව විවෘත විය යුතුය. ගුරුවරුන්ගේ කාර්යය විය යුත්තේ ළමයාගේ නිර්මාණාත්මක හැකියා සොයා බලා එය පෝෂණය කිරීමට උනන්දු කිරීම ය.”රවීන්ද්‍රනාත් තාගෝර්මතු...
2019-09-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය