ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු රටේ සැලකිය යුතු මට්ටමේ සමාජ දේශපාලනික පරිවර්තන රැසක් සිදු වෙමින් තිබේ. ඇතැම් ඒවා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සිදුවීම් ය. ඇතැම් ඒවා පොදු සමාජ ක්‍රියාකාරකම් ය. ඕනෑ ම මැතිවරණයක්, ජනාධිපතිවරණයක් අවසානයේ අඩු වැඩි වශයෙන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමේ පරිවර්තන සිදු වීම යථාර්ථයකි. ආණ්ඩු මාරු වීම්, ඡන්ද පොරොන්දු ආදිය නිසා පශ්චාත් මැතිවරණ සහ පශ්චාත් ජනාධිපතිවරණ සමවලදී,...
2020-02-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය