ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

කළුකොඳයාවේ ප්‍රඥාශේඛර හිමිගේ ‘සිංහල පුවත්පත් සඟරා ඉතිහාසය’ පොතේ සඳහන් පරිදි එහි ආරම්භක ප්‍රකාශකයා වන්නේ කොළඹ ඇතුන් බඳිනවත්තේ පදිංචි ජයසූරිය ආරච්චිගේ හෙන්ද්‍රික් පෙරේරා මහතායි.රජයේ ලියාපදිංචි පළමු පුවත්පත වූ “ලක්මිණි පහණ” ආරම්භ කරන ලද්දේ 1862 සැප්තැම්බර් මස 11 දා යි. මේ පුවත්පත ආරම්භ කිරීමට මූලික වී ඇත්තේ සල්පිටි කෝරලේ මුදලිකම දැරූ ගාල්ලේ ගුණතිලක අතපත්තු මුදලිතුමා ය. එකල...
2018-11-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය