ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

සමාජ ඉතිහාසය පෙන්නුම් කර තිබෙන එහි ප්‍රධාන තත්ත්වයක් නම් ලෝකයේ සන්නිවේදන ප්‍රවණතා සකසන්නන් ඇති බවත්, ඒවාට පදනම් වූ සාධක ඇති බවත් ය. විටෙක කිසියම් ප්‍රවණතාවක් සකස් කරන්නේ පුද්ගලයකු වීමට පුළුවන. තවත් විටෙක සමාජ ආයතනයක් වීමට ද පුළුවන. මේ කියන පුද්ගලයන් ආයතන සහ සාධක බොහෝ විට එකිනෙකාගෙන් වෙන් කිරීමට අපහසු ය.කිසියම් විෂයයක ප්‍රවණතා (trends) යන්න විවිධ කෝණවලින් වටහාගත යුත්තකි. ඒ...
2019-10-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය