ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

ඈත අතීතයේදී ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳ නීතියක් අවශ්‍ය නොවූයේ වර්තමානයේ මෙන් නිර්මාණයක පිටපත් විශාල වශයෙන් ප්‍රතිනිෂ්පාදන කර අලෙවි කිරීමක් සිදු නොවූ බැවිනි. අතීතයේදී පොත්පත් සම්පාදනය සඳහා සේද රෙදි, තඹ, රන් පත් සහ පුස්කොළ ආදි අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කෙරිණි. ඒ අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් සම්පාදනය කළේ පිටපත් එකක් දෙකක් හෝ කීපයක් පමණි. ඊට‍ හේතු වූ කාරණා රාශියකි. ඒ අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමේ...
2019-05-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය