සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

විචාරකයා ය කියන්නේ අමුතුම ගණයේ පුද්ගලයකුට නොවේ. ඔහුත් රසිකයෙක්. එහෙත් ඔහු පොදු සාමාන්‍ය රසිකයන්ට වෙනස්.සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රය කාර්යය තුනකින් යුක්ත යි. එනම්, නිර්මාණය, රසවින්දනය හා විචාරය. මේ කාර්යය ත්‍රිත්වය අතර පවතින්නේ පරස්පරාපේක්ෂතා නමැති සම්බන්ධය යි. ඒ කියන්නේ එක කාර්යයක් අනිත් කාර්යය කෙරෙහි රඳා පවතින බවයි. ඒ කාර්යය ත්‍රිත්වය කෙරෙහි රඳා පවතින බවයි. ඒ කාර්යය ත්‍රිත්වය...
2018-07-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය