සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

මාක් ට්වේන්ගේ ‘හක්ල්බරි ෆින්’ කතාවේත් ප්‍රකට වන්නේ සාදු යෞවනයකුගේ උත්සාහ සම්පත්තියයි. ගුස්ටාව් ෆ්ලෝබෙයාර්ගේ ‘එමා බෝවාරි’ නවකතාවේ එමාගේ චරිතයෙන් ප්‍රකට වන්නේ අවසර කල් රහස් තැන වරදෙහි බැ‍ඳෙන ගැහැනියක සමාජය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇය විඳින චිත්ත චෛතසික වේදනාවයි.ජගත් රචකයන්ගේ නිර්මාණ විමසන විට බෞද්ධ ජීවන දෘෂ්ටිය ඒ නිර්මාණ මඟින් ප්‍රකට වෙයි. බොදු හැඟීම් විශ්ව සාහිත්‍ය...
2020-01-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය