නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

සයිබර් අපරාධවලින් දැඩි සේ වින්දිත භාවයට හෝ අපයෝජනයට ලක් වන්නේ කාන්තාවන් සහ ගැහැනු ළමුන් බව සමාජ විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි. මෙහිදී ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ බොහෝ විට කාන්තාවන් සමාජ සම්බන්ධතා ජාල මඟින් සිය පවුලේ සමීපතමයන් සහ මිතුරු මිතුරියන් සමඟ විවිධාකාරයේ සම්බන්ධතා පැවැත්වීමට දැඩි නැඹුරුවක් සහ රුචියක් දක්වන බැවින් සයිබර් අපරාධකරුවන්ගේ පහසු ගොදුරක් බවට පත් වන බවයි.සයිබර් අපරාධ යනු...
2019-05-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා