නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජ යථාර්ථය නිරූපණය කිරීමට දරන ලද ප්‍රශස්ත ප්‍රයත්නයක් ලෙස 1977 වසරේදී පළ වූ ‘අත්ත බිඳෙයි පය බුරුලෙන්’ දැක්විය හැකි ය. විශ්වවිද්‍යාලය නියෝජනය කරන ගුරුකුල, සිසු හා සේවක යන තෙපාර්ශ්වය ක්‍රියාත්මක වන අයුරු මෙහි සත්‍යය විනිවිද දකිමින් යථාර්ථරූපී ලෙස නිරූපණය වේ.මීට පෙර ද විශ්වවිද්‍යාල සමාජය පසුබිම් කරගෙන සිරි ගුනසිංහ ‘හෙවනැල්ල’ ද, එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර ‘හෙට...
2020-02-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා