නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

ජාතික රූපවාහිනී විකාශයේ මූලික අදියර ප්‍රවෘත්ති සහ අධ්‍යාපනය සඳහා යොදාගත යුතු බවට රූපවාහිනිය අපට පරිත්‍යාග කළ ජපන් රජය හා අප රජය අතර වූ කොන්දේසියක් විය. එහෙයින් රජයට බැහැරින් බඳවාගනු ලැබූවෝ ප්‍රවෘත්ති සඳහා මෙහිදීම පුහුණුව ලදහ. වෙනත් රූපවාහිනී කටයුතුවලට පුහුණුව ගුවන්විදුලි සංස්ථා අභ්‍යාස ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ එච්. එම්. ගුණසේකර මහතාණන් යටතේ සිදු කෙරිණි. ඒ සඳහා ආධාර සැපැයුණේ ජපන්...
2020-04-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා