නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

ඩිජිටල් යුගයේදී මිනිස් නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි දියුණු කරන ආර්ථිකයක් දැකීම අපේ ප්‍රාර්ථනාව නම් ඩිජිටල් පරිවර්තනයක් සමඟ ම සමාජ - සංස්කෘතික පරිවර්තනයක් ද විය යුතු වේ. මේ සඳහා නව සමාජ පරිවර්තන ක්‍රියාදාම යොදා ගත යුතුය. පසුගිය ශතවර්ෂයේදී අප අත්පත් කර ගත් සමාජ පරිවර්තන අදට නොගැළපේ.අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ගලා යෑමට අදාළ නව අදහස් බිහි වන්නේ අප සතු නිර්මාණශිලීත්වයෙනි. සමාජ ප්‍රගමනයට උර...
2018-09-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා