නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

කෝවිඩ් අර්බුදයෙන් පසු ඇහැරෙන ලෝකය; අවකාශ ඉතිරි කරනු ඇත්තේ නිර්මාණශීලි මිනිසුන්ට බව අප වටහා ගත යුතු ය. එය ලොව සියලු දේශපාලන පද්ධති, ආගමික විශ්වාස, ආර්ථික ක්‍රමවලට අභියෝගකර ඇති අතර මේ අර්බුද සමය පියමං කරන්න සමත්වන්නාට අසීරු එහෙත් නව හෙටක අරුණැල්ලට කවුළුවක් ද හරිනු ඇත්තේ ය.මිනිස්සු තම ජීවිතයට ආදරය කරති; එය තම පරම අයිතිය සේ හඟිති; එසේ ම තම ජීවත්වීමේ අයිතිය පැහැර ගන්න ඉදිරිපත්...
2020-07-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා